Tag: IELTS Tables

Tổng hợp những bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Tables hay nhất

Quote of the Day

“To the world you may be one person, but to one person you are the world.”
Với thế giới bạn chỉ là một người, nhưng đối với một người bạn là cả thế giới.

— Bill Wilson