Bài hát Tiếng Anh

No Content Available

Quote of the Day

“Life is the art of drawing without an eraser.”
Cuộc sống là một môn nghệ thuật vẽ mà không có tẩy

— John Gardner