Thư viện Đề thi THPT

Quote of the Day

“I’m not upset that you lied to me, I’m upset that from now on I can’t believe you.”
Tôi không buồn vì bạn đã dối lừa tôi. Tôi buồn vì từ nay tôi chẳng thể tin bạn nữa

— Friedrich Nietzsche