Kho nhạc

Quote of the Day

“Instead of worrying about what you cannot control, shift your energy to what you can create.”
Thay vì lo lắng về những điều bạn không thể kiểm soát, hãy dành năng lượng cho những điều bạn có thể tạo ra

— Roy T. Bennett