Tag: Trạng từ chỉ tần suất

Quote of the Day

“If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking.”
Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách mọi người đều đọc, bạn chỉ có thể nghĩ điều mà mọi người khác nghĩ

— Haruki Murakami