Tag: Trắc nghiệm Đại từ quan hệ

Quote of the Day

“You don’t love someone because they’re perfect, you love them in spite of the fact that they’re not.”
Bạn không yêu ai đó bởi họ hoàn hảo, bạn yêu ai đó cho dù người đó không hoàn hảo.

— Jodi Picoult

THƯ VIỆN ĐỀ TRẮC NGHIỆM