Tag: Tên tiếng anh các món ăn

Quote of the Day

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”
Hãy sống như thể bạn sẽ chết ngày mai. Hãy học hỏi như thể bạn sẽ bất tử.

— Mahatma Gandhi

THƯ VIỆN ĐỀ TRẮC NGHIỆM