Tag: Tên Quốc gia và quốc tịch

Quote of the Day

“Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land among stars!”

— Les Brown

BẠN KHÔNG NÊN BỎ LỠ