Tag: Tên gọi cơ quan nhà nước Tiếng Anh

Quote of the Day

“You educate a man; you educate a man. You educate a woman; you educate a generation.”

— Brigham Young