Tag: Nhà giả kim

Quote of the Day

“Love is a serious mental disease.”

— Plato

BẠN KHÔNG NÊN BỎ LỠ