Tag: Luyện đọc Tiếng Anh cơ bản

Quote of the Day

“A room without books is like a body without a soul”
Một căn phòng thiếu vắng những cuốn sách chẳng khác gì một cơ thể không có linh hồn

— Marcus Tullius Cicero