Tag: học nghe Tiếng Anh

Quote of the Day

“You only live once, but if you do it right, once is enough”
Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn sống đúng thì chỉ cần một lần là đủ

— Mae West

BẠN KHÔNG NÊN BỎ LỠ