Tag: Expressing likes

Quote of the Day

“A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are.”
Bạn bè là người hiểu quá khứ của bạn, tin vào tương lai của bạn và chấp nhận con người thật của bạn

— Unknown