Tag: danh từ đếm được & không đếm được

Quote of the Day

“You educate a man; you educate a man. You educate a woman; you educate a generation.”

— Brigham Young