Tag: danh từ đếm được & không đếm được

Quote of the Day

“If you really want to do something, you’ll find a way. If you don’t, you’ll find an excuse.”

— Jim Rohn