Tag: Câu nói động viên Tiếng Anh

Quote of the Day

“Success is getting what you want, happiness is wanting what you get”

— W. P. Kinsella

BẠN KHÔNG NÊN BỎ LỠ