Tag: BBC

Quote of the Day

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”
Cuộc đời giống như lái xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn cần phải tiếp tục tiến bước

— Albert Einstein