Tag: Avenue

Quote of the Day

“I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.”
Tôi không thất bại. Chỉ là tôi tìm ra 10000 cách để mọi thứ không diễn ra như mong muốn

— Thomas A. Edison