Song #9 The tide is high

Hey, want to listen to the latest songs we offer? please follow us on social networks

Click here to hide/show lyrics

The tide is high

  The tide is high

But I’m holding on
I’m gonna be your number one
 
I’m not the kinda girl
Who gives up just like that *Oh no*
 
It’s not the things you do
That tease and hurt me bad
But it’s the way you do the things
You do to me
I’m not the kinda girl
Who gives up just like that
*Oh no*
 
The tide is high
But I’m holding on
I’m gonna be your #1
The tide is high
But I’m holding on
I’m gonna be your #1
 
 
Every girl wants
You to be her man
But I’ll wait right here
Till it’s my turn
I’m not the kinda girl
Who gives up just like that
Oh no
 
[Chorus]
 
Everytime that I get
the feeling
You give me something
to believe in
Everytime that I got
you near me
I know the way that
I want it to be
But you know that
I’m gonna take
my chance now
I’m gonna make
it happen somehow
And you know I can
take the pressure
A moment’s pain for
a lifetime pleasure
 

Click here to hide/show explanations

  
1. The tide is high: thủy triều đang lên cao
2. Hold on: chờ đợi, bằng nghĩa với “wait”
3. Gonna: là từ viết tắt của “going to”, mang nghĩa “sẽ”. “I’m gonna be your number one” mang nghĩa “ Em sẽ là number one của anh”.
4. Give up: từ bỏ
5. Tease and hurt: “tease” mang nghĩa “chọc ghẹo, đùa giỡn” còn “hurt” mang nghĩa “ làm tổn thương”.
6. Till it’s my turn: “till” đồng nghĩa với từ “until” mang nghĩa “cho đến khi”. Từ “turn” trong ngữ cảnh bài hát này mang nghĩa “lượt”, “it’s my turn” nghĩa là “đến lượt của em”. “But I’ll wait right here till it’s my turn” hàm ý “nhưng em sẽ vẫn ở đây đợi chờ đến lượt mình”.
7. take the pressure: chấp nhận những khó khăn, thử thách
8. A moment’s pain: những khó khăn trong một thời gian ngắn
9. lifetime pleasure: hạnh phúc trọn đời
 
 

Nếu bạn có góp ý về nội dung bài học, hãy liên lạc chúng tôi qua email callum.robertson90vn@gmail.com