Song #8 My Baby You

Hey, want to listen to the latest songs we offer? please follow us on social networks

Click here to hide/show lyrics

 

My baby you

  as i look into your eyes 

i see all the reasons why 
my life’s worth a thousand skies 
you’re the simplest love i’ve known 
and the purest one i’ll own 
know you’ll never be alone 
[chorus:] 
my baby you 
are the reason i could fly 
and ’cause of you 
i don’t have to wonder why 
baby you 
there’s no more just getting by 
you’re the reason i feel so alive 
 
though these words i say are true 
they still fail to capture you 
as mere words can only do 
how do i explain that smile 
and how it turns my world around 
keeping my feet on the ground
 
[repeat chorus]
i will soothe you if you fall 
i’ll be right there if you call 
you’re my greatest love of all 
 

Click here to hide/show explanations

1. As: trong ngữ cảnh bài hát, từ “as” đồng nghĩa với từ “when”, mang nghĩa “khi”

2. My life’s worth a thousand skies: từ “worth” có nghĩa “có giá trị, đáng giá”. Cả cụm từ mang hàm ý “cuộc đời cha ý nghĩa sánh ngang hàng ngàn bầu trời trên kia”. Sở dĩ từ “my life” được dịch là “cuộc đời cha” bởi vì đây là bài hát mà tác giả dành riêng cho cô con gái của mình.
3. Purest: tinh khiết nhất
4. Own: có đươc, sở hữu.
5. Wonder: tự hỏi. “I don’t have to wonder why” mang nghĩa “cha không phải tự hỏi vì sao”.
6. Feel so alive: cảm thấy mình được sống.
7. Though: bằng nghĩa với từ “although”, hàm ý “mặc dù, cho dù”.
8. Fail to capture you: cụm từ này mang nghĩa “vẫn không thể giữ lấy con”.
9. Turn my world around: làm cho thế giới của cha chuyển động.
10. Keeping my feet on the ground: giúp cha đứng vững trên đôi chân mình.
 

Nếu bạn có góp ý về nội dung bài học, hãy liên lạc chúng tôi qua email callum.robertson90vn@gmail.com

Quote of the Day

“A man is a success if he gets up in the morning and gets to bed at night, and in between he does what he wants to do.”

— Bob Dylan