Short talks #9 Getting married

Nhấn vào đây để xem toàn bộ bài luyện nghe trên Spotify


Bài luyện nghe được thiết kế và thu âm bởi giảng viên Nguyễn Cảnh Tuấn, nếu bạn quan tâm hãy đăng ký khóa học luyện Phát âm và Luyện nói Tiếng Anh online của thầy trên Unica, Kyna hoặc Edumall nhé.

Click to hIde/show content

GETTING MARRIED

My sister is going to get married. She is very happy now. She is also very nervous. She is going to invite a lot of guests. Her wedding is going to be very exciting. She is going to wear a white dress. Her fiance is very happy, too. They are going to cut the wedding cake and dance for hours.After the wedding, they are going to spend their honeymoon in Paris. Their honeymoon is going to be very interesting and romantic. 

Click to hIde/show content

KẾT HÔN

Chị gái tôi chuẩn bị kết hôn. Hiện tại chị ấy rất hạnh phúc. Chị ấy cũng rất hồi hộp. Chị ấy sẽ mời rất nhiều khách. Đám cưới của chị ấy sẽ rất thú vị. Chị ấy sẽ mặc váy cưới màu trắng. Hôn phu của chị ấy cũng rất hạnh phúc. Họ sẽ cắt bánh cưới và nhảy nhót trong nhiều giờ. Sau đám cưới, họ sẽ đi nghỉ tuần trăng mật ở Paris. Tuần trăng mật của họ sẽ rất thú vị và lãng mạn.

#9 Getting married

Congratulations – you have completed #9 Getting married. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Who is going to get married?
A
The speaker’s sibling
B
The speaker’s sister-in-law
C
The speaker’s father
Question 2
How many guests is she going to invite?
A
10
B
Just a few
C
A lot
Question 3
What is the color of her wedding dress?
A
Pink
B
Yellow
C
None of the above
Question 4
Who is the “fiancé”?
A
The speaker
B
The person she is going to get married to
C
The speaker’s girlfriend
Question 5
What does the speaker think of his sister’s honeymoon?
A
expensive
B
romantic
C
both
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 5 questions to complete.

Quote of the Day

“If you tell the truth, you don’t have to remember anything.”
Nếu bạn nói sự thật, bạn sẽ chẳng phải cố ghi nhớ điều gì

— Mark Twain