Short talks #7 Computer

Nhấn vào đây để xem toàn bộ bài luyện nghe trên Spotify


Bài luyện nghe được thiết kế và thu âm bởi giảng viên Nguyễn Cảnh Tuấn, nếu bạn quan tâm hãy đăng ký khóa học luyện Phát âm và Luyện nói Tiếng Anh online của thầy trên Unica, Kyna hoặc Edumall nhé.

Click to hide/show content

COMPUTER

David has a computer. His computer is black. His computer is very fast. He often plays games on his computer. Sometimes, he listens to music on his computer. Sometimes, he does homework or assignments on his computer. David always turns off his computer before he goes to bed. David loves his computer very much. However, he does not spend much time sitting in front of the computer. Sitting in front of the computer is not good for his eyes and his back. He only spends 1 hour a day with his computer. 

Click to hide/show content

MÁY TÍNH

David có một chiếc máy tính. Chiếc máy tính của David màu đen. Chiếc máy tính ấy chạy rất nhanh. Anh ấy thường chơi game trên máy tính. Đôi lúc, anh ấy nghe nhạc trên máy tính. Đôi lúc, anh ấy làm bài tập trên máy tính. David luôn tắt máy tính trước khi anh ấy đi ngủ. David rất thích chiếc máy tính của mình. Tuy nhiên, anh ấy không dành nhiều thời gian ngồi trước máy tính. Ngồi lâu trước máy tính không tốt cho mắt và lưng. Anh ấy chỉ dành 1 tiếng mỗi ngày với máy tính.

#7 Computer

Congratulations – you have completed #7 Computer. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
How is David’s computer?
A
It’s black and slow
B
It’s fast
C
It’s new
Question 2
What does David do on his computer?
A
Do homework and assignments
B
Sit on the computer to play games
C
Both
Question 3
What does David do before going to bed?
A
Open his computer
B
Shut down his computer
C
Do assignments
Question 4
Sitting in front of the computer is bad for …. ?
A
His eyes
B
His ears
C
Eyes and mouth
Question 5
How much time does he uses computer a day?
A
Around 60 seconds
B
24 hours
C
Less than 2 hours
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 5 questions to complete.

Quote of the Day

“Don’t be afraid to give up the good to go for the great.”

— Thomas Jefferson