Short talks #6 Apples

Nhấn vào đây để xem toàn bộ bài luyện nghe trên Spotify


Bài luyện nghe được thiết kế và thu âm bởi giảng viên Nguyễn Cảnh Tuấn, nếu bạn quan tâm hãy đăng ký khóa học luyện Phát âm và Luyện nói Tiếng Anh online của thầy trên Unica, Kyna hoặc Edumall nhé.

Click to hide/show content

APPLES

I love apples. I eat apples every day. Apples can be red or green. My mom often tells me that apples are good for health. People often say “an apple a day keeps the doctor away”. It means if you eat healthy food, you will not have to worry about sickness or health problems. Apples can be sweet or sour. I prefer sweet apples because they are more delicious. Next week, my friend Anna will teach me how to make apple pie. I am really excited to learn how to make apple pie. 

Click to hide/show content

TÁO

Tôi thích táo. Tôi ăn táo mỗi ngày. Táo có thể có màu đỏ hoặc xanh. Mẹ tôi thường nói rằng táo rất tốt cho sức khỏe. Mọi người thường nói “ăn một quả táo mỗi ngày, bác sỹ sẽ không bao giờ ghé thăm”. Câu ấy có nghĩa rằng nếu bạn ăn uống lành mạnh, bạn sẽ không phải lo lắng về bệnh tật hay vấn đề sức khỏe. Táo có thể ngọt hoặc chua. Tôi thích táo ngọt hơn bởi táo ngọt ngon hơn. Tuần tới, cô bạn Anna của tôi sẽ dạy tôi cách làm bánh táo. Tôi rất phấn khích học cách làm bánh táo.

#6 Trắc nghiệm bài nghe Apples

Congratulations – you have completed #6 Trắc nghiệm bài nghe Apples. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Apples can be ………. ?
A
Red
B
Green
C
Both
Question 2
What does the speaker’s mom tell him?
A
That apples cannot be green
B
That apples can improve health
C
That apples make the doctors scared
Question 3
What does “an apple a day keeps the doctor away” mean?
A
Eating healthily keeps you away from sickness.
B
Eating too much is good for health
C
Eating healthy food makes you sick
Question 4
According to the speaker, ……. ?
A
Sweet apples are more expensive
B
Sweet apples taste better
C
Anna loves sour apples
Question 5
The speaker is excited because …. ?
A
Anna loves eating apple pie
B
He will make some apple pies for Anna
C
He’s going to learn how to make apple pie
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 5 questions to complete.

Quote of the Day

“Opportunities don’t happen. You create them.”

— Chris Grosser