Short talks #49 Teamwork

Nhấn vào đây để xem toàn bộ bài luyện nghe trên Spotify


Click để ẩn/hiện nội dung

Teamwork

Do you often work in a team? Are you a team player? If you are a team player, you work well with other people in the team. When people in a team work well with each other, they can achieve the goals. Team members should be reliable and committed. They should also be responsible for what they do. People in the team need to be able to communicate effectively with each other. Happy team members will make a big difference.

 
   

Click để ẩn/hiện bài dịch

Làm việc nhóm

Bạn có thường làm việc nhóm không? Bạn có phải là một người có tinh thần làm việc nhóm? Nếu bạn là một có tinh thần làm việc nhóm, bạn làm việc hiệu quả với những người khác trong đội. Khi mọi người trong nhóm làm việc tốt với nhau, họ có thể đạt được những mục tiêu của mình. Các thành viên trong nhóm cần phải đáng tin cậy và tận tâm. Họ phải có trách nhiệm với những gì mình làm. Mọi người trong nhóm cần phải biết giao tiếp hiệu quả với nhau. Những thành viên vui vẻ trong nhóm sẽ tạo ra sự khác biệt lớn.

 

#49 Teamwork

Congratulations – you have completed #49 Teamwork. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
A team player knows how to play sports
A
True
B
False
Question 2
When team members work well together, they will have some problems
A
True
B
False
Question 3
Reliability, commitment are 2 important qualities a team member should have
A
True
B
False
Question 4
Communication is very important in teamwork
A
True
B
False
Question 5
A big team is always happy
A
True
B
False
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 5 questions to complete.

Quote of the Day

“If you really want to do something, you’ll find a way. If you don’t, you’ll find an excuse.”

— Jim Rohn