Short talks #48 Success

Nhấn vào đây để xem toàn bộ bài luyện nghe trên Spotify


Click để ẩn/hiện nội dung

 Success
Everyone wants to be successful. Everyone wants to achieve their goals. But, success does not come easy. If you want to be successful, you need to make a lot of efforts. You need to work very hard and you need to believe in what you are doing. Before you reach success, you will probably experience some failures. You should know that people learn from their failures. Failures give you the lessons you need and the experience you lack. Don’t worry if you are not successful today. Work hard and you will be successful tomorrow.
  

Click để ẩn/hiện bài dịch

Sự thành công

Mọi người ai cũng đều muốn thành công. Mọi người ai cũng đều mong muốn đạt được những mục tiêu của mình.
Nhưng thành công không đến một cách dễ dàng. Nếu bạn muốn thành công, bạn cần phải nổ lực rất nhiều. Bạn cần phải làm việc chăm chỉ và tin tưởng vào những điều mình đang làm. Trước khi bạn chạm tay đến sự thành công, rất có thể bạn sẽ trải qua một vài thất bại. Bạn nên biết rằng, người ta học được từ những thất bại. Những lần thất bại cho bạn những các bài học và kinh nghiệm bạn thiếu. Đừng lo lắng nếu bạn không thành công hôm nay, hãy cứ chăm chỉ và bạn sẽ thành công ngày sau.”

#48 Success

Congratulations – you have completed #48 Success. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Success is desired by everyone
A
True
B
False
Question 2
It takes a lot of efforts to be successful
A
True
B
False
Question 3
Success always comes before failures
A
True
B
False
Question 4
Failures are something people can learn from.
A
True
B
False
Question 5
The speaker believes that hard work will bring people success
A
True
B
False
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 5 questions to complete.

Quote of the Day

“You must be the change you wish to see in the world.”

— Gandhi