Short talks #45 Neighbors

Nhấn vào đây để xem toàn bộ bài luyện nghe trên Spotify


Click để ẩn/hiện nội dung

Neighbors
Do you have neighbors? Are your neighbors nice and helpful? My neighbors are very kind. They often come over my house and share foods with my family. At weekends, we gather together and enjoy our barbecues. If my car is broken, my neighbors are happy to give me a ride to work in the morning. My neighbors never play loud music in the evenings. Sometimes their dogs bark at mid-night, but I don’t think it is a big problem. I love my neighbors.
  

Click để ẩn/hiện bài dịch

Hàng xóm

Bạn có hàng xóm không? Những người hàng xóm của bạn có tốt và hay giúp đỡ không? Những người hàng xóm của tôi rất tử tế. Họ thường ghé qua nhà tôi và chia sẻ đồ ăn với gia đình tôi. Vào những ngày cuối tuần, chúng tôi thường tập trung lại và thưởng thức các bữa tiệc nướng ngoài trời. Nếu xe của tôi bị hỏng, hàng xóm của tôi rất sẵn lòng cho tôi đi nhờ đến chỗ làm vào buổi sáng. Hàng xóm của tôi không bao giờ bật nhạc lớn vào buổi tối. Đôi khi chó của họ sủa vào giữa đêm, nhưng tôi không nghĩ đó là một vấn đề lớn. Tôi yêu hàng xóm của tôi.

 

#45 Neighbors Quiz

Congratulations – you have completed #45 Neighbors Quiz. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
The speaker gets along well with his neighbors
A
True
B
False
Question 2
The speaker eats with his neighbors every day
A
True
B
False
Question 3
At weekends, they meet and have a good time together
A
True
B
False
Question 4
The neighbors are happy to help if the speaker has problems with his car
A
True
B
False
Question 5
The speaker doesn’t mind if his neighbor’s dogs bark at mid-night
A
True
B
False
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 5 questions to complete.

Quote of the Day

“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.”

— Confucius