Short talks #43 Hospital

Nhấn vào đây để xem toàn bộ bài luyện nghe trên Spotify


Click để ẩn/hiện nội dung

Hospital

Hospital is a scary place. People are often afraid of going to hospitals. People only visit hospitals when they are sick, or someone they know has health problems. Some people cannot stand the smell in hospitals. I have been to the hospital once. 2 years ago I had a terrible headache. And my sister took me to the hospital for a check-up. The doctor was very enthusiastic and carefully checked my head. 2 days after, my head was OK and I got back to normal. I hope I will never have to visit hospital again.

 
   

Click để ẩn/hiện bài dịch

Bệnh viện

Bệnh viện là một nơi đáng sợ. Mọi người thường sợ đến đến bệnh viện. Mọi người chỉ đến bệnh viện khi họ bị bệnh, hoặc người mà họ quen biết có vấn đề về sức khoẻ. Một số người không thể chịu được mùi của bệnh viện. Tôi đã từng đến bệnh viện một lần. Hai năm trước tôi bị nhức đầu khủng khiếp. Chị tôi đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ rất nhiệt tình và cẩn thận kiểm tra đầu của tôi. Hai ngày sau, đầu của tôi đã hết đau và tôi đã trở lại bình thường. Tôi hy vọng tôi sẽ không bao giờ phải đến bệnh viện một lần nữa.

 

#43 Hospital Quiz

Congratulations – you have completed #43 Hospital Quiz. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
People often enjoy going to hospitals.
A
True
B
False
Question 2
When people are sick, they visit someone they know
A
True
B
False
Question 3
The smell in hospitals is unpleasant to some people
A
True
B
False
Question 4
The speaker visited the hospital 2 times.
A
True
B
False
Question 5
When the speaker got a headache, his sister checked up on him
A
True
B
False
Question 6
The doctor who examined the speaker wasn’t very helpful
A
True
B
False
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 6 questions to complete.

Quote of the Day

“It is better to remain silent at the risk of being thought a fool, than to talk and remove all doubt of it.”
Thà im lặng để họ nghĩ mình ngu dốt còn hơn nói ra để họ không còn nghi ngờ gì nữa

— Maurice Switzer