Short talks #40 Google

Nhấn vào đây để xem toàn bộ bài luyện nghe trên Spotify


Click để ẩn/hiện nội dung

GOOGLE

What is the most visited website in the world? It’s Google. Google is a search engine, or a search website where you can find information about almost everything. You just need to type in what you want to know and Google will automatically show you the best results. Google is super fast. It takes Google less than 1 second to get you the information you need. A lot of companies are using Google to advertise their products. And a lot of people are making money from Google.

   

Click để ẩn/hiện bài dịch

GOOGLE

Website nào được truy cập nhiều nhất trên thế giới? Đó chính là Google. Google là một cỗ máy tìm kiếm, một website tìm kiếm nơi bạn có thể tìm thông tin về gần như mọi thứ. Bạn chỉ cần gõ điều bạn muốn biết và Google sẽ tự động hiển thị những kết quả tốt nhất. Google vận hành cực nhanh. Google chỉ cần ít hơn 1 giây để cung cấp thông tin mà bạn cần. Có rất nhiều công ty đang sử dụng Google để quảng cáo sản phẩm của mình. Và cũng có rất nhiều người kiếm tiền từ Google.

#Google Quiz

Congratulations – you have completed #Google Quiz. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Google is the most visited website in the world
A
True
B
False
Question 2
People can find information about almost everything by using Google
A
True
B
False
Question 3
The results are shown automatically before you type the keywords
A
True
B
False
Question 4
Google is useful for companies who want to advertise their products
A
True
B
False
Question 5
People are banned from earning money via Google
A
True
B
False
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 5 questions to complete.

Hãy cùng review từ vựng với trò chơi tìm chữ bên dưới

Quote of the Day

“A room without books is like a body without a soul”
Một căn phòng thiếu vắng những cuốn sách chẳng khác gì một cơ thể không có linh hồn

— Marcus Tullius Cicero