Short talks #39 Lies

Nhấn vào đây để xem toàn bộ bài luyện nghe trên Spotify


Click để ẩn/hiện nội dung

LIES

Have you ever told a lie? The person who lies is a liar. Do you think liars are bad? There are different situations when people have to lie. Some people lie because they have done something wrong and they want to hide it. Some people lie because they do not want to hurt the listeners with the truth. Lies can make people feel better or worse. Some lies are acceptable and some lies are not. I believe it’s always better to tell the truth.   

Click để ẩn/hiện bài dịch

NÓI DỐI

Bạn đã bao giờ nói dối chưa? Người nói những lời không thật được gọi là người nói dối. Bạn có nghĩ những người nói dối là người xấu? Có nhiều tình huống mà mọi người phải nói dối. Nhiều người nói dối bởi họ làm điều sai và họ muốn che giấu. Một số người nói dối bởi họ không muốn làm tổn thương người nghe bằng sự thật. Lời nói dối có thể làm chúng ta thấy tốt hơn hoặc tệ hơn. Nhiều lời nói dối được chấp nhận và nhiều lời nói không được chấp nhận. Tô tin rằng nói sự thật luôn luôn tốt hơn.

#39 Lies Quiz

Congratulations – you have completed #39 Lies Quiz. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
The person who tells a lie is a liar
A
True
B
False
Question 2
Liars are always bad
A
True
B
False
Question 3
Some people lie because they want to hide the wrong things they did
A
True
B
False
Question 4
The truth can sometimes hurt people
A
True
B
False
Question 5
Lies don’t always make people feel better.
A
True
B
False
Question 6
The speaker believes that the truth should not be hidden
A
True
B
False
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 6 questions to complete.

Hãy cùng review từ vựng với trò chơi tìm chữ bên dưới

Quote of the Day

“Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears.”
Hãy đếm tuổi của mình bằng bạn bè thay vì số năm. Hãy đếm cuộc đời bằng nụ cười thay vì những giọt nước mắt

— John Lennon