Short talks #37 Smoking

Nhấn vào đây để xem toàn bộ bài luyện nghe trên Spotify


Click để ẩn/hiện nội dung

SMOKING

Smoking is one of the bad habits people have. Smoking is terrible. Every year, a lot of people die because of smoking. Smoking is very bad for health. Once you start smoking, it is very difficult to quit. Smoking is not only harmful to the smokers, but also to people around them. I think all the cigarette companies should be banned and no one is allowed to smoke. And the government should do more to educate people about the consequences of smoking.  

Click để ẩn/hiện bài dịch

HÚT THUỐC

Hút thuốc là một trong những thói quen xấu mà mọi thường mắc. Hút thuốc là một điều tồi tệ. Hàng năm, có rất nhiều người chết bởi hút thuốc. Hút thuốc rất có hại cho cơ thể. Một khi bạn bắt đầu hút, sẽ rất khó để bỏ. Hút thuốc không chỉ có hại cho người hút mà còn có hại cho những người xung quanh. Tôi nghĩ rằng tất cả các công ty thuốc lá nên bị cấm và không ai được phép hút thuốc. Chính phủ cần phải làm nhiều hơn để giáo dục người dân về tác hại của hút thuốc.

#37 Smoking

Congratulations – you have completed #37 Smoking. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Smoking is a healthy habit
A
True
B
False
Question 2
Every year, a lot of people die when they’re smoking
A
True
B
False
Question 3
It’s not easy to quit smoking
A
True
B
False
Question 4
Smoking is harmful to both smokers and people around
A
True
B
False
Question 5
The speaker thinks all cigarette companies should be out of business
A
True
B
False
Question 6
People should be educated more about the downsides of smoking
A
True
B
False
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 6 questions to complete.

Hãy cùng review từ vựng với trò chơi tìm chữ bên dưới

Quote of the Day

“A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love.”

— Max Muller