Short talks #35 Money

Nhấn vào đây để xem toàn bộ bài luyện nghe trên Spotify


Click để ẩn/hiện nội dung

MONEY

 People often say “money makes the world go round”. I think it is true. With money, everything you do becomes so much easier. You can buy the things you like, you can eat the food you love, and you can travel to places you fancy. Of course, you can support a lot of poor people with money. When you are rich, people treat you better and people want to be connected with you. However, I believe money can’t buy happiness and love. You cannot use money to make someone love you faithfully. Love and happiness should come from kindness and generosity.  

Click để ẩn/hiện bài dịch

TIỀN BẠC

Mọi người thường nói “tiền giúp thế giới chuyển động”. Tôi nghĩ điều đó thật đúng. Nếu có tiền, mọi thứ bạn làm trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn có thể mua những thứ mình thích, ăn những món mình thích và du lịch đến những nơi bạn muốn. Tất nhiên, bạn có thể giúp đỡ rất nhiều người nghèo bằng tiền. Khi bạn giàu có, người ta đối xử với bạn tốt hơn và mọi người muốn trở thành bạn với bạn. Tuy nhiên, tôi tin rằng tiền không thể mua được hạnh phúc và tình yêu. Bạn không thể dùng tiền để khiến ai đó yêu bạn một cách chung thủy. Tình yêu và hạnh phúc phải xuất phát từ sự tử tế và hào phóng.

 

#35 Money

Congratulations – you have completed #35 Money. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
The speaker thinks money makes life easier
A
True
B
False
Question 2
People can buy things they like and eat the food they love without money
A
True
B
False
Question 3
When you are rich, you get treated better.
A
True
B
False
Question 4
Love and happiness can be bought with money
A
True
B
False
Question 5
Kindness and generosity should be where happiness comes from.
A
True
B
False
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 5 questions to complete.

Hãy cùng review từ vựng với trò chơi tìm chữ bên dưới

Quote of the Day

“Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm.”

— Winston Churchill