Short talks #34 Traffic

Nhấn vào đây để xem toàn bộ bài luyện nghe trên Spotify


Click để ẩn/hiện nội dung

TRAFFIC

Traffic is one of the big problems in some countries. There are too many vehicles on the roads these days. It is not easy to drive in the city, especially big cities. Because there are too many cars and people in the streets, traffic jam happens. People cannot get to where they want on time because of traffic jam. It takes time to get out of the traffic jam, especially in rush hours. People should use more public transportation, for example bus and subway to improve traffic in big cities.   

Click để ẩn/hiện bài dịch

GIAO THÔNG

Giao thông là một trong những vấn đề lớn ở một số quốc gia. Ngày nay có rất nhiều xe cộ lưu thông trên đường. Việc lái xe trong thành phố là điều không hề dễ dàng, đặc biệt là ở những thành phố lớn. Bởi có nhiều xe cộ và người trên đường, ách tắc giao thông diễn ra. Mọi người không thể đến nơi mình muốn đúng giờ bởi ách tắc giao thông, đặc biệt là giờ cao điểm. Chúng ta nên sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn, ví dụ như xe buýt hay tàu điện ngầm để cải thiện giao thông ở thành phố lớn.

#34 Traffic

Congratulations – you have completed #34 Traffic. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Traffic is a big problem in every country
A
True
B
False
Question 2
There are a lot of vehicles on the road these days
A
True
B
False
Question 3
Driving in big cities is not difficult
A
True
B
False
Question 4
Traffic jam happens because of too many cars and people
A
True
B
False
Question 5
People cannot get to where they want because of traffic jam.
A
True
B
False
Question 6
Bicycle, bus, and subway are public transportation
A
True
B
False
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 6 questions to complete.

Hãy cùng review từ vựng với trò chơi tìm chữ bên dưới

Quote of the Day

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”
Hãy sống như thể bạn sẽ chết ngày mai. Hãy học hỏi như thể bạn sẽ bất tử.

— Mahatma Gandhi