Short talks #33 Impressions

Nhấn vào đây để xem toàn bộ bài luyện nghe trên Spotify


Click để ẩn/hiện nội dung

IMPRESSIONS

First impressions are very important. You never have a second chance to make a first impression. When people meet you for the first time, they often remember how you look and what you say. People might like you or dislike you because of the first impression you make. For example, in a job interview, if you are well-dressed and polite, the interviewers will like you and remember you. It is also very important in a date when you meet your partner. First impressions decide if someone wants to be close to you or not.  

Click để ẩn/hiện bài dịch

ẤN TƯỢNG

Ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Bạn không bao giờ có cơ hội thứ hai để tạo ấn tượng ban đầu. Khi mọi người gặp bạn lần đầu tiên, họ thường nhớ ngoại hình và lời bạn nói. Mọi người có thể có cảm tinh hoặc không thích bạn chỉ bởi ấn tượng ban đầu. Ví dụ như, trong một buổi phỏng vấn, nếu bạn ăn mặc đẹp và lịch sự, người phỏng vấn sẽ thích và nhớ về bạn. Ấn tượng cũng rất quan trọng trong buổi hẹn hò khi bạn gặp người ấy. Ấn tượng ban đầu quyết định liệu ai đó có muốn gần bạn hay không.

 

 

#33 Impressions

Congratulations – you have completed #33 Impressions. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
First impressions are unimportant
A
True
B
False
Question 2
There are a lot of vehicles on the road these days
A
True
B
False
Question 3
Driving in big cities is not difficult
A
True
B
False
Question 4
Traffic jam happens because of too many cars and people
A
True
B
False
Question 5
People cannot get to where they want because they don’t have cars
A
True
B
False
Question 6
Bicycle, bus, and subway are public transportation
A
True
B
False
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 6 questions to complete.

Hãy cùng review từ vựng với trò chơi tìm chữ bên dưới

Quote of the Day

“A woman is like a tea bag; you never know how strong it is until it’s in hot water.”
Phụ nữ giống như những túi trà; bạn sẽ chẳng bao giờ biết được họ mạnh mẽ thế nào cho đến khi khó khăn xảy đến

— Eleanor Roosevelt