Short talks #31 Dreams

Nhấn vào đây để xem toàn bộ bài luyện nghe trên Spotify


Click để ẩn/hiện nội dung

DREAMS

I dream almost every night. I dream about different things. The funny thing is I don’t often remember my dreams. Sometimes I have nice dreams, sometimes I have bad dreams, or nightmares. Your dreams reflect what you experience and think during the day. If you think of your coming exam too much, you will probably dream about your exam. If you worry too much about family, you might dream about family members. People often say what you dream is opposite to reality. So next time if you dream about losing money, you don’t need to worry because somebody might give you money in reality. 

Click để ẩn/hiện bài dịch

GIẤC MƠ

Tôi mơ gần như mỗi đêm. Tôi mơ về nhiều thứ khác nhau. Điều thú vị đó là tôi không thường nhớ gì về những giấc mơ của mình. Đôi khi tôi có những giấc mơ đẹp, đôi khi tôi mơ về những điều tồi tệ, hay còn gọi là ác mộng. Giấc mơ của bạn phản ánh những điều bạn trải nghiệm và suy nghĩ ban ngày. Nếu bạn suy nghĩ về bài kiểm tra sắp tới quá nhiều, bạn hẳn sẽ mơ về bài kiểm tra đó. Nếu bạn lo lắng quá nhiều về gia đình, bạn có thể sẽ mơ về các thành viên trong gia đình. Mọi người thường nói giấc mơ ngược lại với đời thực. Vì thế nếu lần tới bạn mơ bị mất tiền thì bạn sẽ không cần phải lo lắng, bởi ai đó có thể sẽ cho bạn tiền trong đời thực.

#31 Dreams

Congratulations – you have completed #31 Dreams. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
How often does the speaker dream?
A
Almost every day
B
Sometimes
C
Never
Question 2
Does the speaker remember what he dreams about?
A
Yes, he does
B
No, he doesn’t
Question 3
What are nightmares?
A
Nice dreams
B
Dreams that are not pleasant
C
Dreams that people can’t remember
Question 4
What do dreams reflect?
A
Something you think during the day
B
Your exam
C
Something happened long ago
Question 5
What do people say about dream?
A
What you dream will become true
B
What you dream will make you lose money
C
What you dream is different from the reality
Question 6
Which statement is NOT TRUE?
A
If you worry about the exam, you will always dream about it
B
Dreams are reflection of what you experience during the day
C
You shouldn’t be worried if you dream about something terrible
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 6 questions to complete.

Quote of the Day

“I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.”
Tôi không thất bại. Chỉ là tôi tìm ra 10000 cách để mọi thứ không diễn ra như mong muốn

— Thomas A. Edison