Short talks #23 Countryside

Nhấn vào đây để xem toàn bộ bài luyện nghe trên Spotify

Click to hide/show content

COUNTRYSIDE

Are you interested in living in the countryside? I live in the countryside and I love it. I can enjoy the fresh air and the peace of the countryside. I can live in a big house with a big garden. I do not have to worry about traffic jam or pollution. I do not have to worry about the bad things that often happen in the city. I love the countryside.

Click to hide/show content

VÙNG QUÊ

Bạn có thích sống ở vùng quê không? Tớ sống ở vùng quê và tớ thích cực. Tớ có thể tận hưởng không khí trong lành và sự yên tĩnh của vùng quê. Tớ có thể sống trong một ngôi nhà thật to với một khu vườn thật to. Tớ chẳng phải lo lắng về kẹt xe hay là ô nhiễm. Tớ cũng chả phải lo loắng về những tệ nạn thường xảy ra ở thành phố. Tớ thích ở vùng quê.

 

#23 Countryside Quíz

Congratulations – you have completed #23 Countryside Quíz. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Does the speaker enjoy living in the countryside?
A
Yes, he does
B
No, he doesn’t
Question 2
What does he love about countryside?
A
Fresh vegetables
B
The peace
C
Traffic jam
Question 3
What is something that is difficult to do in the city?
A
Living in the big house with big garden
B
Worrying about pollution
C
Getting stuck in traffic
Question 4
According to the speaker, which statement is NOT TRUE?
A
The countryside is great
B
He can enjoy fresh air and peace in the countryside
C
Bad things never happen in the city
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 4 questions to complete.

Quote of the Day

“Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears.”
Hãy đếm tuổi của mình bằng bạn bè thay vì số năm. Hãy đếm cuộc đời bằng nụ cười thay vì những giọt nước mắt

— John Lennon