Short talks #15 Diets

Nhấn vào đây để xem toàn bộ bài luyện nghe trên Spotify


Click to hide/show content

DIETS

Do you have a healthy diet? Do you eat healthy food? A good diet keeps you fit and prevents a lot of health problems. I used to eat a lot of fast food. I used to eat French fries, fried chicken and hamburgers. But now, I do not eat them anymore. I know they are not good for my health. I try to eat lots of vegetables, fruit and organic food. I try to avoid food with a lot of fat and sugar. My diet keeps me in good shape and I’m happy about it. 

Click to hide/show content

DIETS

Chế độ ăn của bạn có lành mạnh không? Bạn có ăn những thức ăn tốt cho sức khỏe? Một chế độ ăn phù hợp giúp bạn khỏe mạnh và phòng tránh được nhiều vấn đề sức khỏe. Trước đây tôi thường ăn nhiều đồ ăn nhanh. Tôi đã thường ăn khoai tây chiên, gà rán, và bánh hamburger. Nhưng hiện tại, tôi không ăn những thức ăn đó nữa. Tôi biết rằng những thức ăn đó không tốt cho sức khỏe. Tôi cố gắng ăn nhiều rau, hoa quả và thức ăn hữu cơ. Tôi cố gắng tránh thức ăn nhiều chất béo và đường. Chế độ ăn của tôi giúp tôi khỏe mạnh và tôi rất vui vì điều đó.

#15 Diet quiz

Congratulations – you have completed #15 Diet quiz. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
What is the benefit of a good diet?
A
It keeps you fat
B
It brings you a lot of health problems
C
It keeps you healthy
Question 2
What is TRUE about the speaker?
A
He ate a lot of fast food in the past
B
He usually eats fast food
C
He will eat a lot of fast food
Question 3
What are some examples of fast food?
A
French fries and fruit
B
Fried chicken, hamburgers and organic food
C
None of the above
Question 4
4. What does the speaker try to stay away from?
A
Food with a lot of vegetables
B
Food with a lot of sugar
C
Food with a lot of fruit
Question 5
What does “in good shape” mean?
A
Sick
B
Fat
C
Fit
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 5 questions to complete.

Quote of the Day

“A woman is like a tea bag; you never know how strong it is until it’s in hot water.”
Phụ nữ giống như những túi trà; bạn sẽ chẳng bao giờ biết được họ mạnh mẽ thế nào cho đến khi khó khăn xảy đến

— Eleanor Roosevelt