Short talks #12 Coffee shop

Click on the orange arrow, or click here

Click to hide/show content

COFFEE SHOP

Robert loves drinking coffee. He usually goes to coffee shop to drink coffee. He usually goes to the coffee shop in the morning. He can choose different drinks at the coffee shop. Sometimes, he drinks orange juice instead of coffee. The waiters at the coffee shop know Robert very well. They always smile when they see Robert. Robert also enjoys the music at the coffee shop. Robert likes to be alone in the coffee shop. He doesn’t like to talk in the coffee shop. 

Click to hide/show content

QUÁN CẢ PHÊ

Robert thích uống cà phê. Anh ấy thường đến quán để uống cà phê. Anh ấy thường đến quán vào buổi sáng. Anh ấy có thể lựa chọn nhiều loại đồ uống khác nhau ở quán. Đôi lúc, anh ấy uống nước cam thay vì uống cà phê. Nhân viên phục vụ biết rất rõ Robert. Họ thường mỉm cười khi họ gặp Robert. Robert cũng thích nghe nhạc ở quán. Robert thích ở một mình ở quán. Anh ấy không thích nói chuyện ở quán cà phê.

#12 Coffee shop

Congratulations – you have completed #12 Coffee shop. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
What does Robert love?
A
Making coffee
B
Drinking coffee
C
Making and drinking coffee
Question 2
When does he usually go to the coffee shop?
A
Before noon
B
When he feels like drinking orange juice
C
In the evening
Question 3
Which is TRUE about the waiters at the coffee shop?
A
They fall in love with Robert.
B
They always welcome Robert with a smile
C
They play music at the coffee shop
Question 4
Which is NOT TRUE about Robert?
A
He likes the music at the coffee shop
B
He isn’t interested in talking to people at the coffee shop
C
He always drinks orange juice instead of coffee
Question 5
What kinds of drinks can Robert order at the coffee shop?
A
Only coffee
B
Only coffee and juice
C
Different kinds of drinks
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 5 questions to complete.

Quote of the Day

“You must be the change you wish to see in the world.”

— Gandhi

THƯ VIỆN ĐỀ TRẮC NGHIỆM