Recommended books

Click on the red arrow to start, or click here

Click to hide/show content

English

Do you speak English? Do you think English is important? I think it is very important. I use English when I travel to a different country. I use English to search for the things I want to know. I love books and many good books are written in English. I also use English to communicate with my friends around the world. But, learning English is not easy. You need to spend a lot of time learning English. If you work hard, you will be good at English.

   

Click to hide/show content

Tiếng Anh

Bạn có nói Tiếng Anh không? Bạn có nghĩ rằng Tiếng Anh quan trọng với bạn? Tôi sử dụng Tiếng Anh khi tôi đến một quốc gia khác. Tôi dùng Tiếng Anh để tìm kiếm những thứ tôi muốn biết. Tôi thích đọc sách và rất nhiều cuốn sách hay được viết bằng Tiếng Anh. Tôi cũng sử dụng Tiếng Anh để giao tiếp với những người bạn khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, học Tiếng Anh không hề dễ dàng. Bạn phải dành rất nhiều thời gian để học Tiếng Anh. Nếu bạn chăm chỉ, bạn sẽ giỏi Tiếng Anh.   

#1 English quiz

Congratulations – you have completed #1 English quiz. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
What does the speaker think of English?
A
Very easy
B
Very important
C
Not important
Question 2
When does the speaker use English?
A
When he doesn’t want to search for things
B
When he goes to a different country
C
When he writes books
Question 3
Does the speaker love books?
A
Yes, he does
B
No, he doesn’t
Question 4
Which statement is NOT true?
A
Learning English helps you communicate with animals
B
You need to spend lots of time making friends
C
You will be good at English if you work hard.
Question 5
What does “communicate” mean?
A
Share and exchange information
B
Listen
C
Sell books
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 5 questions to complete.

English-learning.net là website học nghe Tiếng Anh online miễn phí. Luyện nghe Tiếng Anh thông qua những bài nghe ngắn phù hợp cho người mới bắt đầu. Hãy cùng khám phá những bài học thú vị với chúng tôi nhé. Cheers