Short talks #1 English

Click on the red arrow to start, or click here

Click to hide/show content

English

Do you speak English? Do you think English is important? I think it is very important. I use English when I travel to a different country. I use English to search for the things I want to know. I love books and many good books are written in English. I also use English to communicate with my friends around the world. But, learning English is not easy. You need to spend a lot of time learning English. If you work hard, you will be good at English.

   

Click to hide/show content

Tiếng Anh

Bạn có nói Tiếng Anh không? Bạn có nghĩ rằng Tiếng Anh quan trọng với bạn? Tôi sử dụng Tiếng Anh khi tôi đến một quốc gia khác. Tôi dùng Tiếng Anh để tìm kiếm những thứ tôi muốn biết. Tôi thích đọc sách và rất nhiều cuốn sách hay được viết bằng Tiếng Anh. Tôi cũng sử dụng Tiếng Anh để giao tiếp với những người bạn khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, học Tiếng Anh không hề dễ dàng. Bạn phải dành rất nhiều thời gian để học Tiếng Anh. Nếu bạn chăm chỉ, bạn sẽ giỏi Tiếng Anh.   

Quote of the Day

“A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.”
Một người bạn thực sự là người ở bên bạn khi cả thế giới quay lưng

— Walter Winchell
ADVERTISEMENT

ĐỀ TRẮC NGHIỆM KHÁC

ADVERTISEMENT