Learn with songs #15 Summer sunshine

Hide/show lyric

Everyone’s changing, I stay the same 
I’m… a solo cello outside a chorus 
I’ve got a secret, 
It’s time for me to tell that you’ve been keeping me warm 
 
Just sweet beginnings and bitter endings 
In coffee city, we borrowed heaven 
Don’t give it back, I’ve never felt so wanted 
Are you taking me home? 
 
You tell me you have to go… 
 
[Chorus:]
In the heat of summer sunshine 
I miss you like nobody else 
In the heat of summer sunshine 
I kiss you, and nobody needs to know 
 
Now that you’ve left me, there’s no retur-ning 
I keep comparing, you’re always winning 
I try to be strong but you’ll never be more wanted 
Will you make me at home? 
 
Don’t tell me you have to go… 
 
[Chorus:]
In the heat of summer sunshine 
I miss you like nobody else 
In the heat of summer sunshine 
I kiss you, and nobody needs to know 
 
Ya da… ya da… ya da 
 
To sweet beginnings and bitter en-dings 
In coffee city, we borrowed hea-ven 
Don’t give it back 
Winter is coming and I need to stay warm 
 
The heat….. 

Hide/show explanations

1. Everyone’s changing, I stay the same: Mọi người đều thay đổi, còn tôi vẫn như vậy. Trong Tiếng Anh, cụm từ “stay the same” mang nghĩa “vẫn như vậy, không có gì khác”, và đôi khi cụm từ này có thể được viết như “remain the same”.

2. Solo cello outside a chorus: “cello” là một loại đàn cùng họ với vĩ cầm, thường được chơi trong dàn nhạc giao hưởng. Cụm từ trên mang nghĩa “tôi như một chiếc đàn Xen lô đơn độc bên cạnh dàn giao hưởng to lớn”. Cụm từ này mang hàm ý tôi hoàn toàn khác biệt so với đám đông.

3. It’s time for me to tell: đã đến lúc tôi nên nói ra.

4. Sweet beginnings: những khởi đầu ngọt ngào, những phút ban đầu ngọt ngào

5. Bitter endings: kết thúc buồn, kết thúc đắng cay.

6. I’ve never felt so wanted: trước đây em chưa bao giờ cảm thấy được yêu như vậy.

7. Heat: hơi nóng, “the heat of summer” mang nghĩa “hương mùa hè”.

8. I miss you like nobody else: không ai nhớ em bằng anh

9. You’ve left me: động từ “leave” mang nghĩa “rời bỏ, bỏ rơi”, quá khứ và phân từ của “leave” là “left”. Cụm từ mang nghĩa “anh đã bỏ rơi em”.

Quote of the Day

“You know it’s love when all you want is that person to be happy, even if you’re not part of their happiness.”

— Julia Roberts