Tag: unit 3

Quote of the Day

“Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears.”
Hãy đếm tuổi của mình bằng bạn bè thay vì số năm. Hãy đếm cuộc đời bằng nụ cười thay vì những giọt nước mắt

— John Lennon