Tag: Tiếng Anh trong bóng đá

Quote of the Day

“Life is the art of drawing without an eraser.”
Cuộc sống là một môn nghệ thuật vẽ mà không có tẩy

— John Gardner