Tag: Talk

Quote of the Day

“Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.”
Chỉ những người dám thất bại lớn mới có thể đạt được những điều lớn

— Robert F. Kennedy

THƯ VIỆN ĐỀ TRẮC NGHIỆM