Tag: IELTS Bar Graphs

Tổng hợp những bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar Graphs hay nhất

Quote of the Day

“You only live once, but if you do it right, once is enough”
Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn sống đúng thì chỉ cần một lần là đủ

— Mae West