Click vào mũi tên da cam để nghe

Click để ẩn/hiện nội dung

Water

Water is an essential part of our body. Water makes up 70% of our body. Doctors advise us to drink at least 2 liters of water a day. If you don’t drink enough water, you will be dehydrated. There are many ways to get water. The easiest way is to drink water directly. You can also get water from fruit and vegetables. Some people don’t know that water is very important and they waste a lot of water. Water is very valuable and we should do our best to save water.

   

Click để ẩn/hiện bài dịch

Nước

Nước là một phần thiết yếu của cơ thể chúng ta. Nước chiếm đến 70% cơ thể của chúng ta. Các bác sĩ khuyên chúng ta uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Nếu bạn không uống đủ nước, bạn sẽ bị mất nước. Có nhiều cách để cung cấp nước cho cơ thể. Cách đơn giản nhất là uống nước trực tiếp. Bạn cũng có thể hấp thu nước từ quả và rau. Một số người không biết rằng nước là rất quan trọng và họ lãng phí rất nhiều nước. Nước rất có giá trị và chúng ta nên cố gắng hết sức để tiết kiệm nước.