Click vào mũi tên da cam để nghe

Click để ẩn/hiện nội dung

GOOGLE

What is the most visited website in the world? It’s Google. Google is a search engine, or a search website where you can find information about almost everything. You just need to type in what you want to know and Google will automatically show you the best results. Google is super fast. It takes Google less than 1 second to get you the information you need. A lot of companies are using Google to advertise their products. And a lot of people are making money from Google.

   

Click để ẩn/hiện bài dịch

GOOGLE

Website nào được truy cập nhiều nhất trên thế giới? Đó chính là Google. Google là một cỗ máy tìm kiếm, một website tìm kiếm nơi bạn có thể tìm thông tin về gần như mọi thứ. Bạn chỉ cần gõ điều bạn muốn biết và Google sẽ tự động hiển thị những kết quả tốt nhất. Google vận hành cực nhanh. Google chỉ cần ít hơn 1 giây để cung cấp thông tin mà bạn cần. Có rất nhiều công ty đang sử dụng Google để quảng cáo sản phẩm của mình. Và cũng có rất nhiều người kiếm tiền từ Google.

Nghe lại và điền vào chỗ trống

Hãy cùng review từ vựng với trò chơi tìm chữ bên dưới