Click vào mũi tên da cam để nghe

Click để ẩn/hiện nội dung

KNOWLEDGE

Knowledge is something we never have enough. There is a lot of knowledge out there we should learn. One good way to get more knowledge is reading. You can read books or encyclopedias. You can watch news to expand your knowledge. A person might have a lot of knowledge about some topics, but he or she could never have knowledge about everything. These days, with technology, young people can obtain knowledge more easily with computers, websites, etc.   

Click để ẩn/hiện bài dịch

KIẾN THỨC

Kiến thức là thứ chúng ta không bao giờ có đủ. Có rất nhiều kiến thức ngoài kia chúng ta cần học. Một cách hiệu quả để nâng cao kiến thức đó là việc đọc. Bạn có thể đọc sách hoặc bách khoa toàn thư. Bạn có thể xem tin tức để mở rộng kiến thức của mình. Một người có thể có nhiều kiến thức về một số chủ đề, nhưng họ không thể nào có kiến thức về mọi thứ. Ngày nay, với công nghệ những người trẻ có thể thu nhận kiến thức dễ dàng hơn với máy tính, website,…

Nghe lại và điền vào chỗ trống

Hãy cùng review từ vựng với trò chơi tìm chữ bên dưới