Click vào mũi tên da cam để nghe

Click để ẩn/hiện nội dung

MONEY

 People often say “money makes the world go round”. I think it is true. With money, everything you do becomes so much easier. You can buy the things you like, you can eat the food you love, and you can travel to places you fancy. Of course, you can support a lot of poor people with money. When you are rich, people treat you better and people want to be connected with you. However, I believe money can’t buy happiness and love. You cannot use money to make someone love you faithfully. Love and happiness should come from kindness and generosity.  

Click để ẩn/hiện bài dịch

TIỀN BẠC

Mọi người thường nói “tiền giúp thế giới chuyển động”. Tôi nghĩ điều đó thật đúng. Nếu có tiền, mọi thứ bạn làm trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn có thể mua những thứ mình thích, ăn những món mình thích và du lịch đến những nơi bạn muốn. Tất nhiên, bạn có thể giúp đỡ rất nhiều người nghèo bằng tiền. Khi bạn giàu có, người ta đối xử với bạn tốt hơn và mọi người muốn trở thành bạn với bạn. Tuy nhiên, tôi tin rằng tiền không thể mua được hạnh phúc và tình yêu. Bạn không thể dùng tiền để khiến ai đó yêu bạn một cách chung thủy. Tình yêu và hạnh phúc phải xuất phát từ sự tử tế và hào phóng.

 

Nghe lại và điền vào chỗ trống

I have a bicycle. My bicycle is __________(1). My bicycle is 2 years old. My father __________(2) it on my birthday. I travel __________(3) on my bicycle. I go to school by bicycle. I go to the __________(4) by bicycle. Using bicycle is a cheap and __________(5) way to get around. It’s also very friendly to the __________(6). I love my bicycle.

Hãy cùng review từ vựng với trò chơi tìm chữ bên dưới