Lesson 6: Beautiful garden

Click to hide/show content

Beautiful garden

The garden is beautiful. The garden is big. There are many flowers. There are pink flowers. There are purple flowers. There are small flowers. There are big flowers. The gardener plants more flowers. There is also a fountain. Kids sit next to it. Kids throw coins into it. Their parents smile.

   

Click to hide/show content

Beautiful garden

Phần dịch cho bài học này sẽ sớm được cập nhật

   

English-learning.net là website học nghe Tiếng Anh online miễn phí. Luyện nghe Tiếng Anh thông qua những bài nghe ngắn phù hợp cho người mới bắt đầu. Hãy cùng khám phá những bài học thú vị với chúng tôi nhé. Cheers